රුසියානු ප්‍රචාරණය සීමාව ඉක්මවා ගියේය - ඇල පුගචේවාගේ මරණය නිවේදනය කරයි

A propaganda russa cruzou a linha – anuncia a morte de Alla Pugacheva

As línguas dos propagandistas costumam falar sobre a cantora Ala Pugacheva (73) e seu marido Maksim Galkina (46) que escaparam da Rússia. No entanto, a última mentira ultrapassou todos os limites.

O site de notícias russo de propaganda Dni.ru informa que A. Pugachiova… morreu .

Isso é revelado pela manchete do artigo, que diz: “Galkin não chegou a tempo: os fãs de Pugacheva, que morreu de um sexto ataque cardíaco, trazem flores e velas.”

No entanto, o artigo fala sobre a mãe de A.Pugačiova, Zinaida Archipovna, que deixou Anapilin em 1986. Esta mulher realmente morreu de seu sexto ataque cardíaco.

Atualmente A. Pugačiova, M . Galkinas e seus dois filhos estão hospedados na costa da Letônia.

M.Galkinas se apresenta intensamente em vários países europeus, ele doa parte do dinheiro arrecadado com as apresentações para a Ucrânia refugiados.

මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: