සජීවීව: රුසියානු ආක්‍රමණයේ මාස හයක සංවත්සරයේදී යුක්රේන අර්බුදය සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ කවුන්සිලය රැස්වේ

AO VIVO: Conselho da ONU se reúne para discutir crise na Ucrânia no aniversário de seis meses da invasão russa


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: