යුක්රේනයේ යුද්ධය මධ්‍යයේ අවි ප්‍රදර්ශනයේ අවධානය යොමු වූයේ අධි තාක්‍ෂණික ආයුධය

Armas de alta tecnologia o foco da feira de armas em meio à guerra na Ucrânia


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: