යුක්රේන හමුදා ස්පාඤ්ඤ අත්බෝම්බ විදිනයකින් රුසියානු උභයජීවී ටැංකිය විනාශ කරයි

Forças ucranianas destroem tanque anfíbio russo com lançador de granadas espanhol


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: