යුද්ධය (අගෝස්තු 26) BTR-82 සහ රුසියානු ටැංකිය විනාශ කිරීමට යුක්රේන ඩ්‍රෝන් බැක් ඩ්‍රොන් බෝම්බය සහ නිරවද්‍ය මිසයිල වෙඩි තැබීම

Guerra (26 de agosto) Ucrânia Drone back drop bomba e disparo de míssil de precisão para destruir o BTR-82 e o tanque da Rússia


අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: