යුක්රේනයේ යුද්ධය: ක්‍රිමියාවේ රුසියානු හමුදා ගුවන් තොටුපළේ බහුවිධ පිපිරීම් දක්නට ලැබේ

Guerra na Ucrânia: múltiplas explosões vistas no aeródromo militar russo na Crimeia


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

දෝෂය: