යුක්රේනයේ දුම්රිය ස්ථානයකට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

O número de mortos em um ataque terrorista em uma estação ferroviária na Ucrânia subiu para 25 pessoas.


O último balanço das autoridades ucranianas mostra que 25 pessoas morreram na quarta-feira, como resultado de um ataque com foguetes por tropas russas em uma estação ferroviária na região de Dnepropetrovsk, na යුක්රේනය. O saldo anterior dava conta de 22 mortos. Dos 25 mortos, dois eram menores e outros 31 ficaram feridos neste ataque, que Volodymyr Zelenskyy anunciou na quarta-feira quando interveio, por videoconferência, na uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. “Como resultado do bombardeio de uma área residencial e de uma estação ferroviária, 25 pessoas morreram, dois deles morreram sob os escombros de uma casa Um menino de 11 anos, outro menino de 6 anos morreu em um carro perto da estação ferroviária”, escreveu o vice-chefe do Gabinete do Presidente Kyrylo Tymoshenko no Telegram, acrescentando que a busca e as operações de resgate neste local já foram declaradas concluídas.

මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

දෝෂය: