1 කොටස - Blockchain තාක්ෂණය #Binance හඳුන්වාදීම

Parte 1 – Introdução à Tecnologia Blockchain #Binance

Binance_logo

වවුචර් බැනා

දැන් බලන්න!දැන් බලන්න!
*ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානමට ලක්විය හැක
*ප්‍රාග්ධන අලාභයේ අවදානම
Binance A tecnologia Blockchain foi introduzida ao público em 2008 via satoshi nakamoto’ As blockchains do සුදු කඩදාසිය විකිපීඩියා, podem ser divididas em três categorias principais, blockchains públicos, blockchains privados e blockchains de consórcio

මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

දෝෂය: