යුක්රේනයේ රුසියානු පාලනය යටතේ පවතින පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට පුටින් මුදල් ගෙවයි

Putin paga pais de crianças que estudam em escolas controladas pela Rússia na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou nesta quarta-feira o pagamento de 10.000 rublos (cerca de 167 euros) aos pais de crianças de 6 a 18 anos que estudam em escolas localizadas na යුක්රේනය controlada por Moscou. nomeadamente em Lugansk e Donetsk, bem como em Zaporozhye e Kherson, sem esquecer Kharkov.

Assim, Putin instruiu o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, a coordenar com os militares e civis dessas regiões o pagamento de todas as crianças “se começarem a estudar em instituições educacionais localizadas nesses territórios antes de 15 de setembro”. territórios ocupados ou “libertados”, como a Rússia geralmente define seu controle sobre essas regiões ucranianas.

As autoridades pró-Rússia em Donetsk e Lugansk, bem como Kherson e Zaporozhye, anunciaram planos para realizar um referendo sobre a adesão à Federação Russa.

 

මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

දෝෂය: