රුසියානුවන් යුක්රේන ස්ථාන වෙත රොකට් කිහිපයක් එල්ල කරයි

Russos disparam vários foguetes contra posições ucranianas


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: