යුක්රේන සොල්දාදුවන් රුසියානු ටැංකියට අතේ ගෙන යා හැකි රොකට් වලින් වෙඩි තබයි

Soldados ucranianos abrem fogo contra tanque russo com foguetes portáteis


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: