යුක්රේන පැරෂුට් භටයන් බලා සිටියදී කැබලිවලට පුපුරා ගිය රුසියානු ටැංකිය දැවී යයි

Tanque russo explodido em pedaços queima enquanto pára-quedistas ucranianos assistem


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: