යුක්රේන හමුදා රුසියානු යුද ටැංකි දෙකක් මඟ පෙන්වන මිසයිලවලින් විනාශ කරයි

Tropas ucranianas destroem dois tanques russos com mísseis guiados


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: