යුක්රේන හමුදා රුසියානු ආයුධ පහසුකම් විනාශ කරයි

Tropas ucranianas destroem instalação de armas russas


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: