යුක්රේන හමුදා රුසියානු ටැංකි, වාහන සහ සොල්දාදුවන් පුපුරුවා හරිති

Tropas ucranianas explodem tanques, veículos e soldados russos


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: